Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Survival Zgłoś chęć

Survival uczy wiedzy pozwalającej przetrwać z przeżyciem w trudnych warunkach. Pozwala poznać jest przetrwać na „łonie natury” bez „zdobyczy cywilizacji”. Pozwala on na doskonalenie własnych możliwości fizycznych, umożliwia samodoskonalenie się. Łączy on wiadomości z różnorakich dziedzin – biologi, fizyki, medycyny, psychologii, ratownictwa, chemii i geografii. Przydatność tej wiedzy może być potrzeba w razie wystąpienia np.:. klęski żywiołowej (powódź, trzęsienie ziemi, wichura).

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji survival upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor survivalu prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym, pokazujące jak przetrwać na łonie przyrody oraz jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora survivalu przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 889,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Pojęcie, historia, podziały i zastosowanie survivalu

Rekreacyjny wymiar survivalu

Prawne aspekty survivalu

Zasady BHP

Techniki survivalowe

Psychologia przetrwania

Podstawy terenoznawstwa

Sprzęt, wyposażenie, ubiór

Zastosowanie lin w survivalu, podstawowe węzły

Metodyka nauczania i prowadzenia zajęć z survivalu

Planowanie i organizacja imprezy survivalowej 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Zagadnienia organizacyjne

Pierwsza pomoc - najczęstsze wypadki w terenie i sposoby udzielania pomocy

Postępowanie w przypadku pożaru, powodzi, wypadku komunikacyjnego oraz innych zagrożeń

Terenoznawstwo – mapa, busola, azymuty, szkice wędrówki „z marszu”, określania stron świata

Terenoznawstwo – GPS, poruszanie się w zróżnicowanym terenie

Meteorologia w terenie

Ogień – dobór terenu, sposoby rozniecania ognia, rodzaje ognisk, bezpieczeństwo

Schronienia –  zasady budowy schronień z wykorzystaniem zarówno posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu

Pożywienie – odnajdywanie i przyrządzanie prowizorycznego pożywienia

Woda – pozyskiwanie wody, transport, uzdatnianie

Prowizoryczne urządzenia obozowe

Rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych oraz leczniczych

Techniki linowe wykorzystywane w zajęciach z survivalu i sprzęt „improwizowany”

Impreza survivalowa – zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora survivalu, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.