Zapisz się na kurs

 

 

Regulamin kursów

 

Regulamin kursów organizowanych przez Polską Akademię Rozwoju i Sportu
z dn. 11.09.2015 r.

§ 1.Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizatorem kursów jest Polska Akademia Rozwoju i Sportu (dalej skrót PARiS) Cezary Wójcik,Bartosz Klecha  NIP: 9462658135, REGON 3638200673
 2. PARiS organizuje kursy instruktorskie, trenerskie i menadżerskie, zwane dalej kursem. Szczegółowa lista kursów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.sport-kursy.pl
 3. Uczestnikiem kursu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia na kurs za pomocą formularza zgłoszenia przesłanego w formie papierowej na adres spółki lub elektronicznej przez stronę internetową www.sport-kursy.pl lub na adres mailowy info@sport-kursy.pl oraz dokonała płatności minimum pierwszej raty opłaty za kurs lub uzyskała w tym zakresie dofinansowanie lub refundację.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady usług świadczonych przez PARiS i jego akceptacja jest niezbędna aby skorzystać z kursu.
 2. Do zawarcia umowy szkoleniowej pomiędzy uczestnikiem kursu a organizatorem dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej na adres spółki lub elektronicznie przez stronę internetową www.sport-kursy.pl lub na adres mailowy info@sport-kursy.pl oraz dokonania płatności minimum pierwszej raty opłaty za kurs.
 3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług szkoleniowych przyszły uczestnik oświadcza:
  1. Nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych (lekarskich) do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.
  2. Zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
  3. Posiada aktualne ubezpieczenie w postaci polisy pakietowej lub oddzielnej od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
  4. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów prawidłowej realizacji kursu oraz celów reklamowych, zgodnie z rozumieniem ustawy z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.
 4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zawarcia umów szkoleniowych.
 5. Wyrażenie zgody przez uczestnika w zakresie umieszczenia jego imienia, nazwiska oraz specjalności instruktorskiej w ogólnodostępnej bazie absolwentów kursów a także wykorzystanie jego wizerunku dla potrzeb reklamowo – marketingowych PARiS jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość odbywania kursu.
 6. Udostępniony na formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika jest wykorzystywany przed, w trakcie oraz po odbyciu kursu do przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących kursu, oferty PARiS, partnerów PARiS oraz materiałów reklamowych.
 7. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku a także fotografowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez pisemnej zgody PARiS.
 8. Materiały dydaktyczne udostępnione uczestnikom stanowią własność intelektualną ich autorów oraz PARiS. Zabrania się ich wykorzystywania w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej do celów innych niż związanych z odbywaniem kursu organizowanego przez PARiS oraz przez podmioty nieuprawnione.

§ 3. Wydawane dokumenty

 1. Podstawą do uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu oraz legitymacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego kurs oraz uregulowanie pełnej należnej opłaty.
 2. W przypadku przekazania formularza zgłoszeniowego zawierającego błędne dane osobowe, na podstawie których zostanie wydana legitymacja oraz zaświadczenie zawierające takie dane na wyraźny wniosek uczestniku kursu zostanie wystawiona nowa legitymacja oraz zaświadczenie, przy czym koszt ich sporządzenia w wysokości 100 zł obciąża uczestnika.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji instruktorskiej oraz zaświadczenia na wniosek uczestnika zostanie wystawiony duplikat, przy czym koszt jego sporządzenia w wysokości 100 zł obciąża uczestnika.

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika kursu

 1. Uczestnik kursu ma prawo:
  1. korzystania z wybranej formy kształcenia i udostępnionego przez PARiS materiału dydaktycznego;
  2. rezygnacji z odbywania kursu na zasadach określonych w § 15.
  3. zwolnienia z części ogólnej kursu na instruktora oraz egzaminu końcowego w tym zakresie w razie posiadania statusu absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego lub tytułu instruktora innej dziedziny;
  4. wglądu w swoje dane osobowe przekazane PARiS, poprawienia ich oraz wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie ich wykorzystywania;
 2. Do obowiązków uczestnika należy:
  1. stosowanie się do regulaminu odbywania kursu PARiS oraz regulaminu obiektu na którym odbywają się zajęcia;
  2. złożenie odpowiednich dokumentów osobowych w wyznaczonym terminie;
  3. uregulowanie należnej opłaty za kurs w całości w terminach określonych w regulaminie oraz ofercie;
  4. powstrzymanie się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu lub życiu innych uczestników oraz prowadzącego;

§ 5. W sytuacji powtarzającego się i poprzedzonego upomnieniem naruszania obowiązków określonych w pkt 4.2. regulaminu uczestnik może zostać wykluczony całościowo lub częściowo od udziału w zajęciach.

§ 6. Zabrania się spożywania alkoholu, innych środków odurzających oraz wyrobów nikotynowych, jak również przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających na zajęciach pod rygorem wykluczenia.

§ 7. Uczestnik kursu zobligowany jest do odebrania legitymacji oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 3 miesięcy od jego zakończenia.

§ 8. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wzięcia udziału w egzaminie oraz egzaminie poprawkowym organizowanych przez PARiS dla każdej edycji kursu, w terminie 3 miesięcy od ukończenia kursu.

§ 9. Uczestnik ma możliwość wnioskowania o przeprowadzenie dla niego indywidualnego terminu egzaminu za opłatą 100 zł.

§ 10. Prawa i obowiązki PARiS

 1. PARiS ma prawo odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników, spełniającej wymogi utworzenia grupy. W tym przypadku uczestnikowi kursu przysługuje niezwłoczny zwrot 100 % opłaty za odbywanie kursu na podany przez siebie rachunek bankowy.
 2.  PARiS ma obowiązek dochowania staranności aby organizowane kursy były realizowane na najwyższym poziomie.

§ 11. Postanowienia dotyczące egzaminów

 1. Egzamin z części ogólnej składa się z 10 pytań opisowych i trwa 60 minut.
 2. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.
 3. Kontrolę nad przebiegiem i organizacją egzaminu sprawuje komisja wyznaczona przez kierownika kursu.
 4. W trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewać się bezpośrednio z innymi uczestnikami egzaminu.
 5. W trakcie egzaminu opuszczenie przez uczestnika sali egzaminacyjnej może mieć miejsce wyjątkowo w wypadkach losowych, gdy niezbędne jest udzielenie mu pomocy.
 6. Osoby uczestniczące w ustalaniu pytań egzaminacyjnych oraz przechowywaniu arkuszy egzaminacyjnych obowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.
 7. Komisja ma prawo wykluczyć z egzaminu uczestników, którzy w trakcie jego trwania korzystają
  z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewają się bezpośrednio z innymi uczestnikami.
 8. PARiS może unieważnić przeprowadzony egzamin, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie tajemnicy służbowej przez członków komisji, przynajmniej jedna z prac została wykonana niesamodzielnie lub przy pomocy niedozwolonych materiałów.
 9. Egzamin może zostać unieważniony zarówno w stosunku do całej grupy zdających, jak również poszczególnych uczestników.
 10. Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza się protokół.
 11. W sytuacji unieważnienia egzaminu, kolejny termin organizuje się bezpłatnie.

§ 12. Odpowiedzialność

 1. PARiS zobowiązuje się do udzielenia pomocy w sytuacji zaistnienia zagrożenia dla uczestnika lub jego mienia .
 2. PARiS nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika jeżeli uszkodzenie lub utrata były spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, działaniem lub zaniechaniem innego uczestnika, osoby trzeciej nie uczestniczącej w świadczeniu usług lub siłą wyższą.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów prawidłowej realizacji kursu oraz celów reklamowych, zgodnie z rozumieniem ustawy z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.
 2. PARiS zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe zamieszczane w bazie PARiS są poufne i będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach ewidencyjnych, nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy uczestnik ma prawo składać reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez PARiS w trakcie trwania kursu lub w terminie 30 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby PARiS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy www.sport-kursy.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osobowe, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny oraz powód złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
 4. PARiS zobowiązuje się do udzielenie informacji dotyczącej formy rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 od otrzymania zgłoszenia.
 5. PARiS informuje zgłaszającego o decyzji podjętej w sprawie reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

§ 15. Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez uczestnika możliwe jest w formie pisemnej na adres siedziby PARiS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@sport-kursy.pl w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba, że w tym okresie rozpocznie się realizacja usług szkoleniowych na rzecz uczestnika lub innych wyjątków określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2003 o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub rozpoczęcia świadczenia usługi uczestnik może wypowiedzieć ją z zachowaniem miesięcznego terminu zgodnie z ustawą. Uczestnik może wtedy ubiegać się o zwrot pobranej opłaty w wymiarze proporcjonalnym do części niezrealizowanej usługi, po potrąceniu wydatków poniesionych przez PARiS, zgodnie z przepisem art. 746 k.c.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. PARiS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej oraz przesłana do uczestników kursów.
 2. Po dokonaniu zmiany regulaminu uczestnik kursu ma 30 dni aby zgłosić zastrzeżenia, zaakceptować lub niezaakceptować wprowadzone zmiany. Po upływie wskazanego terminu przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane przez uczestnika.
 3. Ewentu alne spory powstałe  z tytułu wykonania umowy będą rozstrzygane polubownie,a przy braku takiej możliwości przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2015 r. i obowiązuje uczestników kursów, którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu.